Definisi Pentadbiran Pembangunan – Konsep, Sejarah dan Matlamat

Definisi Pentadbiran Pembangunan – adalah sumber yang digunakan oleh sesebuah negara atau kerajaan untuk menjalankan pertumbuhan, pembangunan dan mengubah arah sesuatu keadaan.

Kali ini, yabam.com akan memberi pengajaran tentang Definisi Pentadbiran Pembangunan. Di mana pelajaran ini akan diterangkan dengan jelas, berdasarkan Definisi, Skop, Sejarah dan Tujuan.

Definisi Pentadbiran Pembangunan

Pentadbiran Pembangunan ialah sumber yang digunakan oleh sesebuah negara atau kerajaan untuk melaksanakan pertumbuhan, pembangunan dan mengubah hala tuju keadaan yang dianggap terbaik, serta mempromosikan pelbagai aspek kehidupan negara.

Pengurusan pembangunan, yang dalam hal ini berkait rapat dengan usaha dan aktiviti pembangunan yang dijalankan dan dibangunkan oleh sesebuah agensi kerajaan dan seluruh kakitangannya.

Bercakap mengenai pengurusan pembangunan, ini akan berkait rapat dengan usaha pembangunan dan tindakan yang diambil oleh kerajaan dan semua kakitangannya.

Selain kerajaan, usaha pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh dunia perniagaan, saintis, ahli teori khususnya dalam bidang ekonomi, dan tentunya masyarakat secara keseluruhannya. Untuk lebih memahami maksud pentadbiran pembangunan, berikut kami kemukakan beberapa definisi menurut pakar:

 • Adre Sukmayadi
  Menurut Adre Sukmayadi, definisi pentadbiran pembangunan adalah dalam kerangka sistem negara, yang mampu maju ke peringkat perubahan dan pembaharuan, serta penyesuaian, dan merupakan pendokong sesuatu rancangan.
 • Mbah Kirun Rasid
  Berdasarkan pendapat Mbah Kirun Rasid, definisi adalah serangkaian saham yang dilakukan untuk pertumbuhan dan perubahan yang tersusun dan terencana yang secara sadar dilakukan oleh bangsa, negara dan pemerintah serta akan berkaitan dengan perubahan kemodenan dalam konteks pendidikan nasional. .
 • Faris Abdullah
  Menurut Faris Abdullah, definisi pentadbiran pembangunan ialah peringkat negeri atau kerajaan mengawal perniagaan, yang bertujuan untuk mencapai hasrat pertumbuhan bersama yang dirancang sebelum ini bagi sesebuah negara yang dianggap lebih baik dan maju dalam pelbagai aspek kehidupan bernegara.
 • Saoki Ade Ali
  Berdasarkan pendapat Saoki Ade Ali, Pengertian Pentadbiran Pembangunan ialah penerangan tentang peningkatan atau pembangunan yang berlaku dalam sesebuah pentadbiran dalam bentuk program pembangunan.
 • Hadiah Muhammad
  Pengertian Pentadbiran Pembangunan Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Fandi Karunia Muhammad bahawa, menurut beliau, Pentadbiran Pembangunan merupakan satu aktiviti untuk memproses dan mengurus masyarakat dalam bidang ekonomi dan membawa kepada perubahan sosial dari segi membuat keputusan tentang dasar awam.

Skop Pentadbiran Pembangunan

Pentadbiran untuk Pembangunan
Dalam hal ini, Pentadbiran Pembangunan ialah aktiviti pentadbiran yang dijalankan dari dan untuk tujuan pembangunan.

Pelaksanaannya menggunakan pendekatan pengurusan, kerana ia akan dikaitkan dengan pengurusan pembangunan, yang merangkumi:

 • Perancangan Pembangunan
 • Peruntukan sumber
 • Belanjawan

Pembangunan pentadbiran
Bagi perubahan pentadbiran sebagai akibat daripada perkembangan konsep, perkembangan telah berlaku dalam birokrasi dengan unsur-unsur berikut:

 • Birokrasi mesti dapat menggalakkan penyertaan orang ramai.
 • Birokrasi tidak seharusnya berpihak kepada yang kuat, tetapi fokus kepada yang kurang berkuasa.
 • Birokrasi memainkan peranan penting dalam mengurus dan memperkasakan masyarakat.
 • Birokrasi mesti terbuka dan bertanggungjawab.

Sejarah Pentadbiran Pembangunan

Pemikiran pembangunan pembangunan bermula daripada pentadbiran awam kepada pentadbiran pembangunan. Pelaksanaan aktiviti di negeri memerlukan pembangunan disiplin baru yang menjadi sarana dan prasarana untuk mencapai pembangunan negara dan negara dari sudut pengurusan. sama rata di semua kawasan.

Pada asasnya, pentadbiran pembangunan adalah pembangunan sistem pentadbiran awam, oleh itu peraturan am yang wujud dalam pentadbiran awam juga terpakai kepada pentadbiran pembangunan.

Dari segi perkembangan ilmuan pentadbiran negara mereka memberi pengertian yang berbeza kepada dua konsep ini iaitu:

 • Pentadbiran negara membangun.
 • Pentadbiran yang telah wujud di negara membangun.

Pentadbiran terletak di negara maju. Kesimpulan pembukaan pentadbiran Kumpulan memberikan keputusan tentang keperluan untuk mewujudkan pembangunan pembangunan untuk menunjukkan kemajuan masyarakat di negara membangun. Menurutnya, pentadbiran pembangunan ini perlu diwujudkan atas beberapa sebab iaitu:

 • Bahawa teori sains pentadbiran awam, yang telah mereka pelajari dan bangunkan, tidak boleh dipindahkan dengan mudah ke beberapa negara membangun.
 • Segala bantuan yang diberikan dalam bentuk sektor pentadbiran bagi mencapai matlamatnya, pakar merasakan perlu mewujudkan satu disiplin sains baharu yang boleh diaplikasikan dalam semua aktiviti pembangunan dalam semua aspeknya.
 • Untuk membangunkan pengetahuan pentadbiran yang terkini mengikut keperluan amalan tempatan, saintis atau pakar yang mempunyai pengalaman bekerja di negara mereka dan di negara lain, mereka diletakkan sebagai sebahagian daripada bantuan asing dan menganggap perlu untuk membangunkan kajian perbandingan dalam bidang pengurusan.
 • Masih terdapat jurang yang besar antara negara kaya dan negara miskin. Selain itu, beliau menekankan kepentingan kerjasama negara dalam usaha mempercepatkan aktiviti pembangunan tersebut.

Menurut Andre Sukmayadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Pentadbiran Pembangunan di setiap negara.

berpolitik
Daripada faktor politik tersebut, ia berkait rapat dengan kestabilan yang terlibat dalam politik.

Dan kestabilan politik adalah prasyarat yang mesti diwujudkan sebelum memulakan pembangunan berlaku.

 • Dari segi faktor ekonomi, faktor ekonomi merupakan salah satu aspek pembangunan dan mempunyai kesan yang paling ketara terhadap aspek lain. Sebaliknya, di negara membangun, pembangunan menjadi keutamaan.
 • Faktor sosiobudaya. Faktor-faktor tersebut termasuklah budaya sosial yang utama, motivasi dan keprihatinan terhadap perubahan, gaya hidup, cara berfikir, pandangan hidup dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah sosial.
 • Faktor perkembangan sains dan teknologi serta persekitaran fizikal. Proses pembangunan memerlukan sains dan teknologi, sumber manusia, pembangunan dasar, sumber alam (resource development), penggunaan dan pemeliharaan alam sekitar yang terdiri daripada persekitaran fizikal dan perjanjian kerja. Di Indonesia sendiri ada perkara yang membawa kepada kreativiti yang tinggi untuk pembangunan, tetapi tidak disokong oleh teknologi terkini.
 • Pentadbiran pembangunan institusi dalam aspek institusi ini adalah untuk menggalakkan sesebuah institusi sedia ada menjadi lebih berkesan dalam menyokong proses pembangunan. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan negeri ini direka bentuk dengan baik untuk pelaksanaan Pentadbiran Pembangunan.

Hasil pemikiran Barat ialah faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi biasanya dilihat sebagai proses pembangunan yang telah berjaya diperbaharui. Tidak hairanlah, pada zaman Orde Baru, matlamat pembangunan Indonesia hanya tertumpu kepada faktor ekonomi tanpa mengambil kira faktor lain yang sama pentingnya.

Paradigma inilah yang wujud dan akhirnya membawa kepada kebergantungan ekonomi negara membangun kepada negara maju, kerana negara membangun percaya bahawa negara tersebut telah berjaya mencipta konsep luar biasa untuk mencapai matlamat pembangunan iaitu mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin. mungkin.

Matlamat Pentadbiran Pembangunan

Dalam semua kes pentadbiran pembangunan ini menunjukkan bahawa tindakan pentadbiran diambil untuk pembangunan. Dalam amalan, konsep ini biasanya menggunakan pendekatan pengurusan, kerana ia akan digunakan untuk pengurusan pembangunan, yang merangkumi:

Perancangan Pembangunan
Perancangan pembangunan adalah perlu supaya keperluan pembangunan lebih besar daripada sumber yang ada. Oleh itu, perancangan pembangunan amat penting untuk membuat keputusan yang tepat dan bersesuaian dengan visi dan misi pembangunan. Elemen rancangan ini termasuk:

 • Sasaran akhir yang dikehendaki
 • Matlamat dan keutamaan untuk ini berlaku
 • Jangka masa
 • Mempunyai masalah yang akan dihadapi
 • Modal atau sumber yang akan digunakan
 • Dasar untuk cadangan pelaksanaan
 • Organisasi atau badan eksekutif
 • Pemantauan, penilaian dan pemantauan mekanisme pelaksanaan.

Taklimat pembangunan sumber
Pembangunan sumber ditakrifkan sebagai usaha untuk mengarahkan sumber yang diperlukan untuk menyokong matlamat organisasi syarikat.

Itulah kawan yang boleh kami sampaikan perkara ini. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dalam artikel ini dapat memberikan kefahaman dan bermanfaat untuk anda semua. AMIN.

Baca Juga:

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.